Arbetsmiljöpolicy

Yrkeskunnighet och engagemang hos våra anställda är vår största tillgång, därför vill vi vara ett företag där alla medarbetare trivs och känner yrkesstolthet.

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysisk och psykiskt sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, föordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska miljöarbetet bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, förebygga, genomföra och följa upp åtgärder.

Ledningen har ett övergripande ansvar för att verksamheten arbetar med arbetsmiljö enligt lagar, förordningar och uppställda mål. Varje chef har ansvar för att medarbetarna följer de lagar och regler som finns och att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten. De ska också se till att arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen och att delge medarbetaren den information som finns i arbetsmiljöpolicyn. Varje medarbetare har ansvar för att följa instruktioner och föreskrifter och att vara uppmärksamma på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. De ska även alltid använda skyddsutrustning och skyddsanordningar som finns samt följa säkerhets- och ordningsföreskrifter.